PORADENSTVO

Ponúkame širokú škálu poradenských služieb pre subjekty súkromného aj verejného sektora na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Naším cieľom je povzbudiť našich klientov uplatňovať prístup k tvorbe politiky na základe faktov. To si vyžaduje rozvíjať systémový prístup ku kalkulácii a porovnávaniu prínosov a nákladov projektu, rozhodnutia alebo konkrétneho druhu politiky vlády či firmy.

Formulácia politiky

Pre tvorcov politiky a manažérov firiem ponúkame náš odborný názor v oblasti posudzovania vplyvov ex-ante, pri implementácii rôznych politík, rovnako ako ex-post hodnotenie a odporúčania pre zavedenie potrebných zmien a ich prípadné modifikácie.

Podpora rozhodovania

Pomáhame verejnýn inštitúciám ako aj súkromným spoločnostiam zvoliť si optimálny výsledok založený na porovnávaní nákladov a prínosov, detailnom porozumení dostupných možností a alternatív, vrátane ich dôsledkov. Pripravujeme štúdie uskutočniteľnosti s cieľom pomôcť im zistiť, či ich rozhodnutia/investície sú správne alebo nie .

Riadenie rizík

S cieľom pomôcť manažérom co verejnom a súkromnom sektore obmedziť riziká zabezpečujeme jasnú identifikáciu neistôt a hodnotenie finančných rizík, ako aj porovnanie rizík a prínosov

Benchmarking a podpora investícií

Vykonávame benchmarking rôznych odvetví priemyslu, obchodu, priemyselnej a podnikovej politiky, poradenstvo pri exporte a podpore investícií.

Inovácie vo verejnom sektore

Ponúkame naše skúsenosti a odborné znalosti na podporu inovácií VO verejnom sektore, ako aj PROSTREDNÍCTVOM verejného sektora - a to ako na úrovni EÚ, tak v členských štátoch .